Cardano - Stake Pool

Pool Name: Planta Crypto 

Pool ID: 6bd9b29295a7e24520a1eecd5a5ab9a94f3ffeed3b89551cac71f6bf

Ticker: [PLANT]